2018 оны 1-р улирал, бараа эргэлтийн мэдээ

undefined