ХИЛИЙН ЧАНАДААС ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ОРУУЛСАН ГАДААДЫН БАРААГ ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ЯМАР ГОРИМ БАЙРШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БЭ

  • Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах 
  • Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах
  • Чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат агуулахад оруулах
  • Чөлөөт бүсээс чөлөөт бүсэд оруулах