ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ /АРХИ/